Osiągnięcia Katedry

Od samego początku istnienia Wydziału Metali Nieżelaznych aktywność naukowa Katedry koncentrowała się na zagadnieniach z teorii i technologii procesów przeróbki plastycznej metali nieżelaznych (ze szczególnym uwzględnieniem procesów zintegrowanych), a ponadto obejmowała modelowanie i badania właściwości materiałów poddawanych odkształceniom plastycznym, badania nad oryginalnymi metodami syntezy i charakteryzacją nowych materiałów funkcjonalnych (w tym kompozytów), badania z zakresu tribologii oraz kompleksowe prace zmierzające do opracowywania nowych technologii przetwórstwa metali nieżelaznych i systemów nadzorowania procesów produkcyjnych.

Szczególne warte zaakcentowania są osiągnięcia Katedry o charakterze utylitarnym, w wielu przypadkach przełomowe dla całej branży przetwórstwa metali nieżelaznych i ich stopów. Warto wymienić w tym miejscu m. in.:

  • opracowanie przez prof. J. Zasadzińskiego pierwszej metody ciągłego wyciskania metali na kole uwieńczonej uzyskaniem patentu (lata 1971-1975) jeszcze przed opatentowaniem analogicznej metody przez Greena, dzisiaj powszechnie stosowanej w przemyśle pod nazwą "Conform".
  • opracowanie przez zespół Profesorów z Katedry oryginalnej technologii walcowania rur żebrowanych - nagrodzonej m.in. na targach wynalazczości w Pittsburghu, Brukseli, czy Genewie,
  • opracowanie przez zespół Prof. J. Richerta metody cyklicznego wyciskania spęczającego - CWS (opatentowanej w 1979r. i udoskonalonej w 2011r.) umożliwiającej zadawanie dużych odkształceń plastycznych metalom i ich stopom,
  • opracowanie przez zespół prof. T. Knycha wielu technologii wytwarzania materiałów przewodowych na osnowie aluminium i ich przetwarzania na napowietrzne przewody elektroenergetyczne wysokiego napięcia, co zyskało uznanie m.in. w postaci Nagrody Prezesa Rady Ministrów RP
  • opracowanie przez Szkołę Naukową prof. J. Zasadzińskiego wielu technologii, narzędzi wyciskania metali lekkich i ich stopów, w szczególności dla procesów wyciskania zgrzewającego i wielootworowego, 
  • opracowanie przez zespół prof. Muzykiewicza szeregu rozwiązań z obszaru kształtowania wyrobów powłokowych,
  • opracowanie przez zespół prof. T. Knycha nowych materiałów i wytwarzanych na ich bazie elementów górnej kolejowej sieci trakcyjnej, nagrodzonych przez Prezesa Rady Ministrów RP jako wybitne krajowe osiągnięcie naukowo-techniczne,
  • opracowanie przez zespół prof. T. Knycha przemysłowych technologii ciągłego odlewania oraz ciągłego odlewania i walcowania dedykowanych dla różnych stopów aluminium, miedzi i cynku.

O randze osiągnięć praktycznych świadczy również blisko 100 patentów, zgłoszeń patentowych oraz wzorów przemysłowych i użytkowych Twórców z KPPiMMN. Na dorobek naukowy Katedry składa się natomiast blisko 20 monografii naukowych, kilkaset publikacji oraz wiele referatów na międzynarodowych, krajowych czy branżowych konferencjach naukowych i sympozjach.